Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Fe(OH)2 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Fe(OH)2 (Sắt(II) hidroxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

4H2SO4 + 2Fe(OH)2Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe(OH)2 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2  

Phương trình số #3

4HNO3 + Fe(OH)23H2O + NO2 + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Fe(OH)2 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe(OH)2FeO + H2O

Nhiệt độ: 150-200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(OH)2 => FeO + H2O  

Phương trình số #5

10HNO3 + 3Fe(OH)28H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Fe(OH)2 => H2O + NO + Fe(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2SO4 + Fe(OH)22H2O + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe(OH)2 => H2O + FeSO4  

Phương trình số #7

2HCl + Fe(OH)2FeCl2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe(OH)2 => FeCl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

3Fe(OH)2H2 + 2H2O + Fe3O4

Nhiệt độ: Nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(OH)2 => H2 + H2O + Fe3O4  

Phương trình số #9

Fe(OH)2 + 2FeO(OH) → 2H2O + Fe3O4

Nhiệt độ: 600- 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(OH)2 + FeO(OH) => H2O + Fe3O4  

Advertisement

Phương trình số #10

O2 + 4Fe(OH)22H2O + 4FeO(OH)

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Fe(OH)2 => H2O + FeO(OH)  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:24:00am