Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca(HCO3)2 ra CaCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca(HCO3)2 (canxi hirocacbonat) ra CaCO3 (canxi cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ca(HCO3)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + Na2CO3 => CaCO3 + NaHCO3  

Phương trình số #3

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + H2O + NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + NaOH => CaCO3 + H2O + NaHCO3  

Phương trình số #4

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2CaCO3 + 2H2O + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 => CaCO3 + H2O + BaCO3  

Phương trình số #5

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)22CaCO3 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O  

Phương trình số #6

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + 2H2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + NaOH => CaCO3 + H2O + Na2CO3  

Phương trình số #7

Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3 + 2H2O + K2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + KOH => CaCO3 + H2O + K2CO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 06:06:49pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(