Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2CH3COOH + Na2CO32CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Na2CO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Phương trình số #3

CH3COOH + 2O22H2O + 2CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + O2 => H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

CH3COOH + NaHCO3CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + NaHCO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Phương trình số #5

CaCO3 + 2CH3COOH(CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CaCO3 + 2CH3COOH(CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O + CO2  

Phương trình số #7

2CH3COOH + K2CO3H2O + CO2 + 2CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + K2CO3 => H2O + CO2 + CH3COOK  

Advertisement

Phương trình số #8

Ca(HCO3)2 + 2CH3COOH(CH3COO)2Ca + 2H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O + CO2  

Phương trình số #9

2CH3COOH + BaCO3H2O + CO2 + (CH3COO)2Ba

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + BaCO3 => H2O + CO2 + (CH3COO)2Ba  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:29:05am