Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al ra Al(NO3)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al(NO3)3 (Nhôm nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Al + 6HNO33H2O + 3NO2 + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NO2 + Al(NO3)3  

Phương trình số #3

2Al + 3Cu(NO3)23Cu + 2Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cu(NO3)2 => Cu + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

Al + 3Fe(NO3)33Fe(NO3)2 + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2 + Al(NO3)3  

Phương trình số #5

8Al + 30HNO39H2O + 3NH4NO3 + 8Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Al + 4HNO32H2O + NO + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NO + Al(NO3)3  

Phương trình số #7

8Al + 30HNO315H2O + 3N2O + 8Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + N2O + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #8

8Al + 30HNO315H2O + 3N2O + 8Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + N2O + Al(NO3)3  

Phương trình số #9

2Al + 3Fe(NO3)23Fe + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe(NO3)2 => Fe + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #10

8Al + 30HNO39H2O + 3NH4NO3 + 8Al(NO3)3

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Điều kiện khác: HNO3 loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:57:57am