Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ (NH4)2CO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ (NH4)2CO3 (amoni cacbonat) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

(NH4)2CO3 + 2NaOH → 2H2O + Na2CO3 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + NaOH => H2O + Na2CO3 + NH3  

Phương trình số #3

(NH4)2CO3 + Ba(OH)22H2O + 2NH3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 => H2O + NH3 + BaCO3  

Advertisement

Phương trình số #4

(NH4)2CO3 + 2HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + HCl => H2O + NH4Cl + CO2  

Phương trình số #5

(NH4)2CO3 + H2SO4(NH4)2SO4 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + H2SO4 => (NH4)2SO4 + H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

(NH4)2CO3H2O + NH4(NH2COO)

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 => H2O + NH4(NH2COO)  

Phương trình số #7

(NH4)2CO3 + 2KOH → 2H2O + K2CO3 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + KOH => H2O + K2CO3 + NH3  

Advertisement

Phương trình số #8

(NH4)2CO3 + 2NaHSO4(NH4)2SO4 + H2O + Na2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + NaHSO4 => (NH4)2SO4 + H2O + Na2SO4 + CO2  

Phương trình số #9

(NH4)2CO3 + 2NaAl(OH)44H2O + Na2CO3 + 2NH3 + 2AlO(OH)

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + NaAl(OH)4 => H2O + Na2CO3 + NH3 + AlO(OH)  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:52:45am