Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có NaCrO2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có NaCrO2 (Sodium chromite) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + NaCrO2 + CO2NaHCO3 + Cr(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCrO2 + CO2 => NaHCO3 + Cr(OH)3  

Phương trình số #3

4NaOH + 3O2 + 4NaCrO22H2O + 4Na2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + O2 + NaCrO2 => H2O + Na2CrO4  

Phương trình số #4

3Br2 + 8NaOH + 2NaCrO28H2O + 2Na2CrO4 + 6NaBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + NaOH + NaCrO2 => H2O + Na2CrO4 + NaBr  

Phương trình số #5

4HCl + NaCrO2 + Na[Cr(OH)4] → H2O + NaCl + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaCrO2 + Na[Cr(OH)4] => H2O + NaCl + CrCl3  

Phương trình số #6

3H2O2 + 2NaOH + 2NaCrO24H2O + 2Na2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + NaOH + NaCrO2 => H2O + Na2CrO4  

Phương trình số #7

3Cl2 + 8NaOH + 2NaCrO24H2O + 6NaCl + 2Na2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaOH + NaCrO2 => H2O + NaCl + Na2CrO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-29 09:28:57pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(