Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có K là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có K (kali) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Br2 + 2K2KBr

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K => KBr  

Phương trình số #3

2K + 2NH3H2 + 2KNH2

Nhiệt độ: 65-105°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + NH3 => H2 + KNH2  

Advertisement

Phương trình số #4

4K + SiCl44KCl + Si

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + SiCl4 => KCl + Si  

Phương trình số #5

2H2S + 2KH2 + 2KHS

Dung môi: trong benzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + K => H2 + KHS  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(H2PO4)2 + H2O + KCa3(PO4)2 + H2 + K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + H2O + K => Ca3(PO4)2 + H2 + K3PO4  

Advertisement

Phương trình số #9

2HCl + 2KH2 + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K => H2 + KCl  

Advertisement

Phương trình số #10

2K + MgBr → 2KBr + Mg

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + MgBr => KBr + Mg  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:11:08am