Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HCl là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HCl (axit clohidric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + Na2ZnO22NaCl + Zn(OH)2

Nhiệt độ: Nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2ZnO2 => NaCl + Zn(OH)2  

Phương trình số #3

6HCl + Mg3N22NH3 + 3MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg3N2 => NH3 + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2HCl + MgCO3H2O + MgCl2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MgCO3 => H2O + MgCl2 + CO2  

Phương trình số #5

6HCl + [Cu(NH3)4](OH)22H2O + 4NH4Cl + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + [Cu(NH3)4](OH)2 => H2O + NH4Cl + CuCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HCl + BaCO3BaCl2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaCO3 => BaCl2 + H2O + CO2  

Phương trình số #7

HCl + KHCO3H2O + KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KHCO3 => H2O + KCl + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

HCl + NaHSO3H2O + NaCl + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHSO3 => H2O + NaCl + SO2  

Phương trình số #9

4HCl + O2 + 2CH2=CH22H2O + 2ClCH2CH2Cl

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 + CH2=CH2 => H2O + ClCH2CH2Cl  

Advertisement

Phương trình số #10

2HCl + K2CO3H2O + 2KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2CO3 => H2O + KCl + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:16:27pm