Chất Hóa Học - SO2.nH2O - Lưu huỳnh dioxit hidrat

Sulfur dioxide hydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

SO2.nH2O

công thức rút gọn


Lưu huỳnh dioxit hidrat

Sulfur dioxide hydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất SO2.nH2O

Đánh giá

SO2.nH2O - Lưu huỳnh dioxit hidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-SO2.nH2O-Luu+huynh+dioxit+hidrat-2810
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học SO2.nH2O (Lưu huỳnh dioxit hidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu SO2.nH2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

SO2.nH2O có tác dụng với Sb2O5 không? SO2.nH2O có tác dụng với BP không? SO2.nH2O có tác dụng với NaFeO2 không? SO2.nH2O có tác dụng với H4P2O6.2H2O không? SO2.nH2O có tác dụng với C3H5O9N3 không? SO2.nH2O có tác dụng với (C6H10O5)n không? SO2.nH2O có tác dụng với (CH3COO)2C2H4 không? SO2.nH2O có tác dụng với CxHy(COOH)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? SO2.nH2O có tác dụng với (C2H3Cl)n không? SO2.nH2O có tác dụng với CBrCl3 không? SO2.nH2O có tác dụng với Ag4P2O7 không? SO2.nH2O có tác dụng với BaS4O6 không? SO2.nH2O có tác dụng với HgO.Hg(NH2)I không? SO2.nH2O có tác dụng với NH2.Hg2I3 không? SO2.nH2O có tác dụng với NxOy không? SO2.nH2O có tác dụng với MgSO3 không? SO2.nH2O có tác dụng với Mg3(BO3)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với H2B4O7 không? SO2.nH2O có tác dụng với MgNH4PO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với K2MnF6 không? SO2.nH2O có tác dụng với MnF3 không? SO2.nH2O có tác dụng với KSbF6 không? SO2.nH2O có tác dụng với NaSCN không? SO2.nH2O có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với C6H11O7Na không? SO2.nH2O có tác dụng với FePO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? SO2.nH2O có tác dụng với Ca(OCl)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với ZnI2 không? SO2.nH2O có tác dụng với HCOONH3CH3 không? SO2.nH2O có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với Ag2S2O3 không? SO2.nH2O có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với MoCl2 không? SO2.nH2O có tác dụng với PbBr2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CnH2nBr2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CuI2 không? SO2.nH2O có tác dụng với (NH2CO)2NH không? SO2.nH2O có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? SO2.nH2O có tác dụng với AAC không? SO2.nH2O có tác dụng với Sn(NO3)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3CH2CHO không? SO2.nH2O có tác dụng với C4H5Cl không? SO2.nH2O có tác dụng với NH2CH2COOH không? SO2.nH2O có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? SO2.nH2O có tác dụng với NH2CH2COONa không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? SO2.nH2O có tác dụng với C3H5Cl không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? SO2.nH2O có tác dụng với C6H5CH2ONa không? SO2.nH2O có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? SO2.nH2O có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? SO2.nH2O có tác dụng với Na2CrO2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3OCS2K không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? SO2.nH2O có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với Pb(BF4)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3CHClCH3 không? SO2.nH2O có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3COO không? SO2.nH2O có tác dụng với H2PO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với HPO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với PO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với ZnO2 không? SO2.nH2O có tác dụng với P2S3 không? SO2.nH2O có tác dụng với C6H14 không? SO2.nH2O có tác dụng với C4H10O không? SO2.nH2O có tác dụng với C7H14 không? SO2.nH2O có tác dụng với C8H16 không? SO2.nH2O có tác dụng với N không? SO2.nH2O có tác dụng với C2H3Cl3 không? SO2.nH2O có tác dụng với SCl2O không? SO2.nH2O có tác dụng với C6H6O không? SO2.nH2O có tác dụng với Cu3P2 không? SO2.nH2O có tác dụng với MnO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với KCrO4 không? SO2.nH2O có tác dụng với CrO5 không? SO2.nH2O có tác dụng với H[CuCl2] không? SO2.nH2O có tác dụng với AlCO3 không? SO2.nH2O có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? SO2.nH2O có tác dụng với OHC6H5COOH không? SO2.nH2O có tác dụng với HONO không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? SO2.nH2O có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? SO2.nH2O có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với R - COO - R' không? SO2.nH2O có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? SO2.nH2O có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? SO2.nH2O có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? SO2.nH2O có tác dụng với K[Au(CN)2] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có SO2.nH2O (Lưu huỳnh dioxit hidrat) là chất tham gia

Sulfur dioxide hydrate

Xem tất cả phương trình sử dụng SO2.nH2O

Phương trình có SO2.nH2O (Lưu huỳnh dioxit hidrat) là chất sản phẩm

Sulfur dioxide hydrate

nH2O + HCl + KSO2F → KCl + HF + SO2.nH2O Xem tất cả phương trình tạo ra SO2.nH2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:10:12am