Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2S (hidro sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

3H2S + Cr2O33H2O + Cr2S3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Cr2O3 => H2O + Cr2S3  

Phương trình số #3

3H2S + 2CrO33S + 2Cr(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CrO3 => S + Cr(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #4

Cu(OH)2 + H2SCuS + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + H2S => CuS + H2O  

Phương trình số #5

H2S + CuCl2CuS + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CuCl2 => CuS + HCl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3H2S + 2InCl36HCl + In2S3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + InCl3 => HCl + In2S3  

Phương trình số #7

3H2S + In2(SO4)33H2SO4 + In2S3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + In2(SO4)3 => H2SO4 + In2S3  

Advertisement

Phương trình số #8

H2S + SnCl22HCl + SnS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + SnCl2 => HCl + SnS  

Phương trình số #9

H2S + 2KOH → 2H2O + K2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + KOH => H2O + K2S  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + NH4OH → H2O + NH4HS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + NH4OH => H2O + NH4HS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:57:59am