Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có FeSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có FeSO4 (Sắt(II) sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

4H2SO4 + 2NaNO3 + 6FeSO43Fe2(SO4)3 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaNO3 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + Na2SO4 + NO  

Phương trình số #3

2H2SO4 + 2NH4NO2 + 2FeSO4(NH4)2SO4 + Fe2(SO4)3 + 2H2O + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH4NO2 + FeSO4 => (NH4)2SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O + NO  

Advertisement

Phương trình số #4

2KMnO4 + 10FeSO4 + 16NaHSO45Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2MnSO4 + 8Na2SO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 + FeSO4 + NaHSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:16:54pm