Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Fe2(SO4)3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Fe2(SO4)3 + H2S → H2SO4 + S + 2FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + H2S => H2SO4 + S + FeSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe2(SO4)3 + H2SO4 + K2Cr2O7

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + H2SO4 + K2Cr2O7 =>  

Phương trình số #5

Fe2(SO4)3 + H2SO4 + KMnO4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + H2SO4 + KMnO4 =>  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 06:34:00am