Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cu là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cu (đồng) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Cu + 2H2SO4 + O22H2O + 2CuSO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + O2 => H2O + CuSO4  

Phương trình số #3

Al2(SO4)3 + 3Cu2Al + 3CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + Cu => Al + CuSO4  

Phương trình số #4

Cu + Fe2(SO4)32FeSO4 + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4  

Phương trình số #5

Cu + HCl + 1/2O2H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HCl + O2 => H2O + CuCl2  

Phương trình số #6

2Cu + H2O2 + 2HCl → 2H2O + 2CuCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2O2 + HCl => H2O + CuCl  

Phương trình số #7

Cu + 8HCl + Fe3O43FeCl2 + 4H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O + CuCl2  

Phương trình số #8

2CH3COOH + Cu + 3H2O24H2O + O2 + (CH3COO)2Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Cu + H2O2 => H2O + O2 + (CH3COO)2Cu  

Phương trình số #9

3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl → 4H2O + 2NO + 4CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + Cu(NO3)2 + HCl => H2O + NO + CuCl2  

Phương trình số #10

3Cu + 8HCl + 8NaNO33Cu(NO3)2 + 4H2O + 8NaCl + NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HCl + NaNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NaCl + NO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:50:45am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(