Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ag2O là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ag2O (bạc oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ag2O (bạc oxit) tác dụng vói (CHO)2 (Ethanedial hay Glyoxal) tạo thành Ag (bạc)

Phương trình để tạo ra chất Ag2O (bạc oxit) (silver oxide)

2Ag + O3 → Ag2O + O2 4Ag + O2 → 2Ag2O 2AgNO3 + CuO → Ag2O + Cu(NO3)2

Phương trình để tạo ra chất (CHO)2 (Ethanedial hay Glyoxal) ()

CuO + C2H4(OH)2 → 2Cu + 2H2O + (CHO)2

Phương trình để tạo ra chất Ag (bạc) (silver)

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2AgNO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

Phương trình để tạo ra chất (COOH)2 (Axit oxalic) ()

H2SO4 + (COONa)2 → Na2SO4 + (COOH)2 3C2H2 + 4H2O + 8KMnO4 → 8KOH + 8MnO2 + 3(COOH)2 2Ag2O + (CHO)2 → 4Ag + (COOH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:53:16am