Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NH3 (amoniac) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

(NH4)2CO3NH3 + NH4HCO3

Nhiệt độ: 30°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 => NH3 + NH4HCO3  

Phương trình số #3

(NH4)2CO3H2O + 2NH3 + CO2

Nhiệt độ: > 70

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 => H2O + NH3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

(NH2)2CO + H2O → NH3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH2)2CO + H2O => NH3 + CO2  

Phương trình số #5

CH3CCH + NaNH2NH3 + CH3-CCNa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CCH + NaNH2 => NH3 + CH3-CCNa  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

NaOH + HCOONH4H2O + NH3 + HCOONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HCOONH4 => H2O + NH3 + HCOONa  

Phương trình số #7

NaOH + NH4HSO3H2O + NH3 + NaHSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH4HSO3 => H2O + NH3 + NaHSO3  

Advertisement

Phương trình số #8

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4 + 2NH3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + NaOH => H2O + Na2SO4 + NH3  

Phương trình số #9

C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH → 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + [Ag(NH3)2]OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4  

Advertisement

Phương trình số #10

NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaNO3 + NaOH + Zn => H2O + NH3 + Na2ZnO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:06:11am