Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế HI

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế HI (axit iodic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

H2 + I22HI

Nhiệt độ: 350 - 500°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + I2 => HI  

Phương trình số #2

2H2O + CaI2Ca(OH)2 + 2HI

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaI2 => Ca(OH)2 + HI  

Advertisement

Phương trình số #4

C6H6 + I2HI + C6H5I

Xúc tác: HNO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H6 + I2 => HI + C6H5I  

Phương trình số #5

CH3I + C2H5NH2HI + C2H5NHCH3

Nhiệt độ: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3I + C2H5NH2 => HI + C2H5NHCH3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

NH4I → HI + NH3

Nhiệt độ: > 404,7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4I => HI + NH3  

Phương trình số #7

3I2 + H3As → 3HI + AsI3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình I2 + H3As => HI + AsI3  

Advertisement

Phương trình số #8

CH3I + C2H5NH2HI + C2H5NHCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3I + C2H5NH2 => HI + C2H5NHCH3  

Phương trình số #9

KOH + 2AgI → Ag2O + HI + KI

Nhiệt độ: > 150

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + AgI => Ag2O + HI + KI  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:53:35am