Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cu(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cu(NO3)2 (Đồng nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

24HNO3 + FeCuS2Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeCuS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #2

2AgNO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2  

Phương trình số #3

Cu(OH)2 + 2HNO3Cu(NO3)2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

6HNO3 + [Cu(NH3)4](OH)2Cu(NO3)2 + 2H2O + 4NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + [Cu(NH3)4](OH)2 => Cu(NO3)2 + H2O + NH4NO3  

Phương trình số #5

CuO + 2HNO3Cu(NO3)2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Cu(OH)2 + 2Fe(NO3)33Cu(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + Fe(NO3)3 => Cu(NO3)2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #7

Cu + 4HNO3Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO2  

Advertisement

Phương trình số #8

2HNO3 + CuFeS2Cu(NO3)2 + 9H2O + 2H2SO4 + 7NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CuFeS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #9

Cu + 2H2SO4 + 4NH4NO32(NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + NH4NO3 => (NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + H2O + NO2  

Advertisement

Phương trình số #10

3Cu + 4H2SO4 + 2Al(NO3)3Al2(SO4)3 + 2Cu(NO3)2 + 4H2O + NO + CuSO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + Al(NO3)3 => Al2(SO4)3 + Cu(NO3)2 + H2O + NO + CuSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:00:03pm