Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế C6H5ONa

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế C6H5ONa (Natri Phenolat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: p

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C6H5Br => C6H5ONa + H2O + NaBr  

Phương trình số #2

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Phương trình số #3

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaOH + C2H5COOC6H5C6H5ONa + H2O + C2H5COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C2H5COOC6H5 => C6H5ONa + H2O + C2H5COONa  

Phương trình số #5

2NaOH + HCOOC6H5C6H5ONa + H2O + HCOONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HCOOC6H5 => C6H5ONa + H2O + HCOONa  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Nhiệt độ: 43°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O  

Phương trình số #7

NaOH + CH2=CHCOOC6H5H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH2=CHCOOC6H5 => H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa  

Advertisement

Phương trình số #8

C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + H2O + NaCl

Nhiệt độ: 300°C Áp suất: 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + NaOH => C6H5ONa + H2O + NaCl  

Phương trình số #9

2NaOH + CH3COOC6H5C6H5ONa + H2O + CH3COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH3COOC6H5 => C6H5ONa + H2O + CH3COONa  

Advertisement

Phương trình số #10

2NaOH + C6H5COOH → C6H5ONa + H2O + HCOONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C6H5COOH => C6H5ONa + H2O + HCOONa  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 10:56:02pm