Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ba(OH)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ba(OH)2 (Bari hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #3

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ba => H2 + Ba(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2O + BaS → H2S + Ba(OH)2

Nhiệt độ: 450°C Điều kiện khác: trong dòng CO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + BaS => H2S + Ba(OH)2  

Phương trình số #5

2H2O + BaO2H2O2 + Ba(OH)2

Nhiệt độ: 50-60°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + BaO2 => H2O2 + Ba(OH)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + Ba(HS)2H2S + Ba(OH)2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ba(HS)2 => H2S + Ba(OH)2  

Phương trình số #7

2H2O + BaC2C2H2 + Ba(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + BaC2 => C2H2 + Ba(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #8

BaCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Ba(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + NaOH => NaCl + Ba(OH)2  

Phương trình số #9

O2 + Ba(HS)22S + Ba(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Ba(HS)2 => S + Ba(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2O + BaH22H2 + Ba(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + BaH2 => H2 + Ba(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:10:25pm