Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ba(AlO2)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Al2(SO4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + H2O + Ba => H2 + BaSO4 + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #3

2AlCl3 + 4Ba(OH)23BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2  

Advertisement

Phương trình số #4

4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)33Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Al(NO3)3 => Ba(NO3)2 + H2O + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #5

2Al(OH)3 + Ba(OH)24H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + Ba(OH)2 => H2O + Ba(AlO2)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 4BaO → 3Ba + Ba(AlO2)2

Nhiệt độ: 1100-1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + BaO => Ba + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #7

Al2O3 + Ba(OH)2H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + Ba(OH)2 => H2O + Ba(AlO2)2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:30:06am