Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế (NH4)3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế (NH4)3PO4 (amoni photphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

NH4OH + (NH4)2HPO4(NH4)3PO4 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + (NH4)2HPO4 => (NH4)3PO4 + H2O  

Phương trình số #3

2NH4OH + NH4H2PO4(NH4)3PO4 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + NH4H2PO4 => (NH4)3PO4 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

3NH4OH + H3PO4(NH4)3PO4 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + H3PO4 => (NH4)3PO4 + H2O  

Phương trình số #5

3H2O + 6NH3 + P2O52(NH4)3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + P2O5 => (NH4)3PO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:10:48am