Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Zn là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Zn (kẽm) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + ZnH2 + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4  

Phương trình số #3

Zn + CuSO4Cu + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4  

Phương trình số #4

Cl2 + ZnZnCl2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Zn => ZnCl2  

Phương trình số #5

Zn + CrSO4Cr + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CrSO4 => Cr + ZnSO4  

Phương trình số #6

FeCl2 + ZnFe + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Zn => Fe + ZnCl2  

Phương trình số #7

2Zn + SiCl4Si + 2ZnCl2

Nhiệt độ: 950°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + SiCl4 => Si + ZnCl2  

Phương trình số #8

Cu(NO3)2 + ZnCu + Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + Zn => Cu + Zn(NO3)2  

Phương trình số #9

H2SO4 + Zn2H2O + SO2 + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn => H2O + SO2 + ZnSO4  

Phương trình số #10

NaNO3 + 7NaOH + 4Zn2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaNO3 + NaOH + Zn => H2O + NH3 + Na2ZnO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 05:34:27am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(