Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có NaHCO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có NaHCO3 (natri hidrocacbonat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + NaHCO3H2O + NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #3

NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + C2H5COOH => H2O + CO2 + C2H5COONa  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaHCO3 + MgCl2H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + MgCl2 => H2O + MgCO3 + NaCl + CO2  

Phương trình số #5

NaHCO3 + NaOH → H2O + Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + NaOH => H2O + Na2CO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH → H2O + CO2 + CH2OH[CHOH]4COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH => H2O + CO2 + CH2OH[CHOH]4COONa  

Phương trình số #7

CH3COOH + NaHCO3CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + NaHCO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + 2NaHCO3H2O + 2NaCl + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #9

2NaHCO3 + CaCl2CaCO3 + H2O + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + CaCl2 => CaCO3 + H2O + NaCl + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

MnSO4 + 2NaHCO3H2O + Na2SO4 + CO2 + MnCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MnSO4 + NaHCO3 => H2O + Na2SO4 + CO2 + MnCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:25:53pm