Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2 (hidro) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

H2 + I22HI

Nhiệt độ: 350 - 500°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + I2 => HI  

Phương trình số #2

H2 + S → H2S

Nhiệt độ: < 350

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + S => H2S  

Phương trình số #3

H2 + CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3CH3[CH2]16COOCH3

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Áp suất: 1 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 => CH3[CH2]16COOCH3  

Advertisement

Phương trình số #4

3H2 + N22NH3

Nhiệt độ: 500°C Áp suất: áp suất Xúc tác: Fe, Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + N2 => NH3  

Phương trình số #5

C + 2H2CH4

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2 => CH4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2 + CH3CH2CH=O → CH3CH2CH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH3CH2CH=O => CH3CH2CH2OH  

Phương trình số #7

H2 + CH2=CHCH2OH → CH3CH2CH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH2=CHCH2OH => CH3CH2CH2OH  

Advertisement

Phương trình số #8

H2 + RCHO → RCH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + RCHO => RCH2OH  

Phương trình số #9

H2 + (CH3)2CHCH2CH=O → (CH3)2CHCH2CH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + (CH3)2CHCH2CH=O => (CH3)2CHCH2CH2OH  

Advertisement

Phương trình số #10

H2 + C4H4CH2=CHCH=CH2

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 08:11:20pm