Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CuCl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CuCl2 (Đồng(II) clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CuCl2Cl2 + Cu

Điều kiện khác: Điện phân dung dịch với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuCl2 => Cl2 + Cu  

Phương trình số #2

2Al + 3CuCl22AlCl3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuCl2 => AlCl3 + Cu  

Phương trình số #3

Fe + CuCl2Cu + FeCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + CuCl2 => Cu + FeCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaOH + CuCl2Cu(OH)2 + 2NaCl

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CuCl2 => Cu(OH)2 + NaCl  

Phương trình số #5

O2 + 2CuCl22Cl2 + 2CuO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CuCl2 => Cl2 + CuO  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Zn + CuCl2Cu + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuCl2 => Cu + ZnCl2  

Phương trình số #7

2H2O + 2NH3 + CuCl2Cu(OH)2 + 2NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + CuCl2 => Cu(OH)2 + NH4Cl  

Advertisement

Phương trình số #8

2AgNO3 + CuCl22AgCl + Cu(NO3)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + CuCl2 => AgCl + Cu(NO3)2  

Phương trình số #9

Na2SO3 + CuCl22NaCl + CuSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO3 + CuCl2 => NaCl + CuSO3  

Advertisement

Phương trình số #10

2KOH + CuCl2Cu(OH)2 + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + CuCl2 => Cu(OH)2 + KCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 06:53:03pm