Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có BaCO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có BaCO3 (Bari cacbonat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + BaCO3H2O + CO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + BaCO3 => H2O + CO2 + BaSO4  

Phương trình số #3

2HCl + BaCO3BaCl2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaCO3 => BaCl2 + H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

NaHSO4 + BaCO3H2O + Na2SO4 + CO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHSO4 + BaCO3 => H2O + Na2SO4 + CO2 + BaSO4  

Phương trình số #5

BaCO3BaO + CO2

Nhiệt độ: 1000 - 1450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCO3 => BaO + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + CO2 + BaCO3Ba(HCO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + BaCO3 => Ba(HCO3)2  

Phương trình số #7

2CH3COOH + BaCO3H2O + CO2 + (CH3COO)2Ba

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + BaCO3 => H2O + CO2 + (CH3COO)2Ba  

Advertisement

Phương trình số #8

2HNO3 + BaCO3Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + BaCO3 => Ba(NO3)2 + H2O + CO2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 05:12:43am