Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Zn ra ZnSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Zn (kẽm) ra ZnSO4 (kẽm sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Zn + CuSO4Cu + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4  

Phương trình số #3

Zn + CrSO4Cr + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CrSO4 => Cr + ZnSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + Zn2H2O + SO2 + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn => H2O + SO2 + ZnSO4  

Phương trình số #5

Zn + BaSO4ZnSO4 + Ba

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + BaSO4 => ZnSO4 + Ba  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4H2SO4 + 3Zn4H2O + S + 3ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn => H2O + S + ZnSO4  

Phương trình số #7

5H2SO4 + 4Zn4H2O + H2S + 4ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Zn => H2O + H2S + ZnSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

Zn + Cr2(SO4)3ZnSO4 + CrSO4

Điều kiện khác: môi trường axit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + Cr2(SO4)3 => ZnSO4 + CrSO4  

Phương trình số #9

8H2SO4 + 2KMnO4 + 5Zn8H2O + 2MnSO4 + 5ZnSO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + Zn => H2O + MnSO4 + ZnSO4 + K2SO4  

Advertisement

Phương trình số #10

Zn + CdSO4ZnSO4 + Cd

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CdSO4 => ZnSO4 + Cd  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:56:53am