Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ O2 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

C2H5OH + 3O23H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #3

O2 + C2H5COOH → H2O + CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C2H5COOH => H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

CH4 + 2O22H2O + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #5

3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C2H3COOH => H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4HCl + O22Cl2 + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ - Xúc tác: CuCl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 => Cl2 + H2O  

Phương trình số #7

4NH3 + 3O26H2O + 2N2

Nhiệt độ: 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + O2 => H2O + N2  

Advertisement

Phương trình số #8

5/2O2 + (CH2CH2)O → H2O + CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + (CH2CH2)O => H2O + CO2  

Phương trình số #9

C2H4 + 3O22H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + O2 => H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2SO4 + O2 + CrSO42H2O + 2Cr2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + O2 + CrSO4 => H2O + Cr2(SO4)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 05:11:10pm