Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2CO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + Na2CO3H2O + Na2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na2CO3 => H2O + Na2SO4 + CO2  

Phương trình số #3

Na2CO3 + Fe(OH)33H2O + CO2 + 2NaFeO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Fe(OH)3 => H2O + CO2 + NaFeO2  

Advertisement

Phương trình số #4

Na2CO3 + Fe(OH)33H2O + CO2 + 2NaFeO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Fe(OH)3 => H2O + CO2 + NaFeO2  

Phương trình số #5

2CH3COOH + Na2CO32CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Na2CO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HI + Na2CO3H2O + 2NaI + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + Na2CO3 => H2O + NaI + CO2  

Phương trình số #7

2HNO3 + Na2CO3H2O + 2NaNO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Na2CO3 => H2O + NaNO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

Na2CO3 + H3PO4H2O + Na3PO4 + CO2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + H3PO4 => H2O + Na3PO4 + CO2  

Phương trình số #9

Na2CO3 + 2B(OH)33H2O + CO2 + 2NaBO2

Nhiệt độ: > 850

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + B(OH)3 => H2O + CO2 + NaBO2  

Advertisement

Phương trình số #10

Na2CO3 + 2H2SeO4H2O + CO2 + 2NaHSeO4

Nhiệt độ: 70-80°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + H2SeO4 => H2O + CO2 + NaHSeO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:22:46pm