Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3 ra Fe(NO3)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

24HNO3 + FeCuS2Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeCuS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #3

3FeO + 10HNO35H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => H2O + NO + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

3FeCl2 + 4HNO32H2O + NO + Fe(NO3)3 + 2FeCl3

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HNO3 => H2O + NO + Fe(NO3)3 + FeCl3  

Phương trình số #5

FeCl2 + 4HNO3H2O + 2HCl + NO2 + Fe(NO3)3

Điều kiện khác: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HNO3 => H2O + HCl + NO2 + Fe(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

28HNO3 + 3Fe3O414H2O + NO + 9Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Fe3O4 => H2O + NO + Fe(NO3)3  

Phương trình số #7

Fe + 6HNO33H2O + 3NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #8

10HNO3 + Fe3O45H2O + NO2 + 3Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Fe3O4 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #9

4HNO3 + 3FeSO4Fe2(SO4)3 + 2H2O + NO + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #10

FeCO3 + 4HNO32H2O + NO2 + Fe(NO3)3 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCO3 + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:20:57pm