Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra HNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HNO3 (axit nitric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #3

2Cu(NO3)2 + 2H2O2Cu + 4HNO3 + O2

Điều kiện khác: Điện phân dung dịch

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + H2O => Cu + HNO3 + O2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + 2NO2HNO3 + HNO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NO2 => HNO3 + HNO2  

Phương trình số #5

AgNO3 + H2OAg + HNO3 + O2

Điều kiện khác: điện phân dd

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O => Ag + HNO3 + O2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + 4NO2 + O24HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NO2 + O2 => HNO3  

Phương trình số #7

2H2O + 4NO2 + O24HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NO2 + O2 => HNO3  

Advertisement

Phương trình số #8

Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O72HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O7 => HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4  

Phương trình số #9

AgNO3 + H2O + CH3COCl → AgCl + CH3COOH + HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + CH3COCl => AgCl + CH3COOH + HNO3  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2O + NOF3HNO3 + 3HF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NOF3 => HNO3 + HF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:39:27pm