Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra (NH4)2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra (NH4)2SO4 (amoni sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe2(SO4)3 + H2O + NH3(NH4)2SO4 + Fe(OH)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + H2O + NH3 => (NH4)2SO4 + Fe(OH)3  

Phương trình số #3

2H2O + 2NH3 + CuSO4(NH4)2SO4 + Cu(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + CuSO4 => (NH4)2SO4 + Cu(OH)2  

Phương trình số #4

2H2O + 2NH3 + FeSO4(NH4)2SO4 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + FeSO4 => (NH4)2SO4 + Fe(OH)2  

Phương trình số #5

2H2O + 6NH3 + CuSO4(NH4)2SO4 + [Cu(NO3)4](OH)2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + CuSO4 => (NH4)2SO4 + [Cu(NO3)4](OH)2  

Phương trình số #6

H2O + H2SO4 + NH4SCN → (NH4)2SO4 + CSO

Nhiệt độ: 30°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2SO4 + NH4SCN => (NH4)2SO4 + CSO  

Phương trình số #7

2H2O + H2SO4 + 2HNCS → (NH4)2SO4 + 2CSO

Nhiệt độ: 40-50°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2SO4 + HNCS => (NH4)2SO4 + CSO  

Phương trình số #8

Al2(SO4)3 + 6H2O + 6NH33(NH4)2SO4 + 2Al(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + H2O + NH3 => (NH4)2SO4 + Al(OH)3  

Phương trình số #9

2H2O + 6NH3 + ZnSO4(NH4)2SO4 + [Zn(NH3)4](OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + ZnSO4 => (NH4)2SO4 + [Zn(NH3)4](OH)2  

Phương trình số #10

H2O + 2KMnO4 + 3(NH4)2SO33(NH4)2SO4 + 2KOH + 2MnO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KMnO4 + (NH4)2SO3 => (NH4)2SO4 + KOH + MnO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 02:06:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(