Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Cl2 + Pt → PtCl4

Nhiệt độ: 275 - 300°C Điều kiện khác: trong dòng Cl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Pt => PtCl4  

Phương trình số #2

C6H6 + 3Cl2C6H6Cl6

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H6 + Cl2 => C6H6Cl6  

Phương trình số #3

Cl2 + PCl3PCl5

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + PCl3 => PCl5  

Phương trình số #4

Cl2 + Xe → XeCl2

Nhiệt độ: từ -230 đến nhiệt độ phòng Điều kiện khác: tia lửa điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Xe => XeCl2  

Phương trình số #5

C2H6 + Cl2HCl + C2H5Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H6 + Cl2 => HCl + C2H5Cl  

Phương trình số #6

Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaBr => Br2 + NaCl  

Phương trình số #7

Cl2 + CnH2n+2HCl + CnH2n+1Cl

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CnH2n+2 => HCl + CnH2n+1Cl  

Phương trình số #8

CH4 + 2Cl22HCl + CH2Cl2

Điều kiện khác: Ánh sáng khuyếch tán

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => HCl + CH2Cl2  

Phương trình số #9

9Cl2 + 2Fe3O44O2 + 6FeCl3

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Fe3O4 => O2 + FeCl3  

Phương trình số #10

Cl2 + H2O + NaHSO32HCl + NaHSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + NaHSO3 => HCl + NaHSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 09:39:20am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(