Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2C + Na2SO4Na2S + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Na2SO4 => Na2S + CO2  

Phương trình số #3

C + 2H2SO42H2O + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2SO4 => H2O + SO2 + CO2  

Phương trình số #4

2C + 2KClO3 + 2S → 2KCl + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KClO3 + S => KCl + SO2 + CO2  

Phương trình số #5

2C + 2NO2N2 + 2CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NO2 => N2 + CO2  

Phương trình số #6

C + 4KNO32K2O + 4NO2 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KNO3 => K2O + NO2 + CO2  

Phương trình số #7

C + 2NaNO32NaNO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaNO3 => NaNO2 + CO2  

Phương trình số #8

C + 4HNO32H2O + 4NO + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + HNO3 => H2O + NO + CO2  

Phương trình số #9

C + 2N2O → 2N2 + CO2

Nhiệt độ: 450 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + N2O => N2 + CO2  

Phương trình số #10

3C + 2NaBrO33CO2 + 2NaBr

Nhiệt độ: 450 - 550°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaBrO3 => CO2 + NaBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:32:59am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(