Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ba(AlO2)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + CO2 + Ba(AlO2)2Al(OH)3 + Ba(HCO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + Ba(AlO2)2 => Al(OH)3 + Ba(HCO3)2  

Phương trình số #3

4H2SO4 + Ba(AlO2)2Al2(SO4)3 + 4H2O + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Ba(AlO2)2 => Al2(SO4)3 + H2O + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

8HCl + Ba(AlO2)22AlCl3 + BaCl2 + 4H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(AlO2)2 => AlCl3 + BaCl2 + H2O  

Phương trình số #5

2H2O + 2HCl + Ba(AlO2)22Al(OH)3 + BaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCl + Ba(AlO2)2 => Al(OH)3 + BaCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:58:38pm