Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Al(NO3)3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Al(NO3)3 (Nhôm nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3H2SO4 + 2Al(NO3)3Al2(SO4)3 + 6HNO3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Al(NO3)3 => Al2(SO4)3 + HNO3  

Phương trình số #3

3KOH + Al(NO3)3Al(OH)3 + 3KNO3

Điều kiện khác: KOH vừa đủ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + Al(NO3)3 => Al(OH)3 + KNO3  

Advertisement

Phương trình số #4

3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)32Al(OH)3 + 3Ba(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Al(NO3)3 => Al(OH)3 + Ba(NO3)2  

Phương trình số #5

4NaOH + Al(NO3)33NaNO3 + NaAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Al(NO3)3 => NaNO3 + NaAl(OH)4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3NH4OH + Al(NO3)3Al(OH)3 + 3NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + Al(NO3)3 => Al(OH)3 + NH4NO3  

Phương trình số #7

3NH4OH + Al(NO3)3H2O + 3NH4NO3 + AlO(OH)

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + Al(NO3)3 => H2O + NH4NO3 + AlO(OH)  

Advertisement

Phương trình số #8

3H2O + 3NH3 + Al(NO3)3H2O + 3NH4NO3 + AlO(OH)

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + Al(NO3)3 => H2O + NH4NO3 + AlO(OH)  

Phương trình số #9

6H2O + 3Na2S + 2Al(NO3)32Al(OH)3 + 3H2S + 6NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2S + Al(NO3)3 => Al(OH)3 + H2S + NaNO3  

Advertisement

Phương trình số #10

3Cu + 2Al(NO3)32Al + 3Cu(NO3)2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + Al(NO3)3 => Al + Cu(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:44:20am