Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế N2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế N2 (nitơ) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2Cu + N2O → N2 + Cu2O

Nhiệt độ: 500 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + N2O => N2 + Cu2O  

Phương trình số #3

O2 + 2Mg3N22N2 + 6MgO

Nhiệt độ: 500-800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Mg3N2 => N2 + MgO  

Advertisement

Phương trình số #4

4NaNO22N2 + 2Na2O + 3O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaNO2 => N2 + Na2O + O2  

Phương trình số #5

6KNH26K + N2 + 4NH3

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KNH2 => K + N2 + NH3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

O2 + N2H42H2O + N2

Nhiệt độ: cháy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + N2H4 => H2O + N2  

Phương trình số #7

3Cl2 + 2BN → N2 + 2BCl3

Nhiệt độ: > 700

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + BN => N2 + BCl3  

Advertisement

Phương trình số #8

H2O + 2HN3N2 + (NH3OH)N3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HN3 => N2 + (NH3OH)N3  

Phương trình số #9

3NH2Cl → 2HCl + N2 + NH4Cl

Nhiệt độ: > -40

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH2Cl => HCl + N2 + NH4Cl  

Advertisement

Phương trình số #10

2NH4NO34H2O + N2 + 2NO

Nhiệt độ: 250 - 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + NO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:33:12am