Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + 9H2SO4 + 2Fe3O43Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2SO4 + Fe3O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + HCl  

Phương trình số #3

3H2 + 2RhCl36HCl + 2Rh

Nhiệt độ: 400°C Điều kiện khác: trong dòng CO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + RhCl3 => HCl + Rh  

Advertisement

Phương trình số #4

C2H6 + Cl2HCl + C2H5Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H6 + Cl2 => HCl + C2H5Cl  

Phương trình số #5

CH3Cl + CH3COOH → HCl + CH3COOCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3Cl + CH3COOH => HCl + CH3COOCH3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2PtCl6.6H2O → 6H2O + 2HCl + PtCl4

Nhiệt độ: 275 - 300°C Điều kiện khác: trong dòng Cl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2PtCl6.6H2O => H2O + HCl + PtCl4  

Phương trình số #7

H2 + 2SClF52HCl + S2F10

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: ánh sáng đèn thủy ngân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + SClF5 => HCl + S2F10  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + CnH2n+2HCl + CnH2n+1Cl

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CnH2n+2 => HCl + CnH2n+1Cl  

Phương trình số #9

HAuCl4.4H2O → 4H2O + HCl + AuCl3

Nhiệt độ: 120°C Điều kiện khác: trong dòng chảy của SCl2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HAuCl4.4H2O => H2O + HCl + AuCl3  

Advertisement

Phương trình số #10

CH4 + 2Cl22HCl + CH2Cl2

Điều kiện khác: Ánh sáng khuyếch tán

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => HCl + CH2Cl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:41:45am