Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH, InCl3 ra NaCl, In(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) , InCl3 (Indi triclorua) ra NaCl (Natri Clorua) , In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói InCl3 (Indi triclorua) tạo thành NaCl (Natri Clorua)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất InCl3 (Indi triclorua) (Indium trichloride; Indium(III) chloride; Indium(III) trichloride; Indium chloride(InCl3); Trichloroindium(III))

3Cl2 + 2In → 2InCl3 6HCl + In2S3 → 3H2S + 2InCl3 6HCl + 2In → 3H2 + 2InCl3

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

HCl + NaOH → H2O + NaCl Cl2 + 2Na → 2NaCl 2HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO2

Phương trình để tạo ra chất In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) (Indium(III) hydroxide; Trihydroxyindium(III); Indium(III)trihydroxide)

6NaOH + In2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2In(OH)3 3NaOH + InCl3 → 3NaCl + In(OH)3 6NH4OH + In2(SO4)3 → 3(NH4)2SO4 + 2In(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:13:30am