Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3, C2H5COOH ra H2O, CO2, C2H5COONa

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) , C2H5COOH (Axit propionic) ra H2O (nước) , CO2 (Cacbon dioxit) , C2H5COONa (Natri propionat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng vói C2H5COOH (Axit propionic) tạo thành H2O (nước) C2H5COONa (Natri propionat)

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (sodium bicarbonate)

Na2CO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + NaHCO3 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 2H2O + NaCrO2 + CO2 → NaHCO3 + Cr(OH)3

Phương trình để tạo ra chất C2H5COOH (Axit propionic) (Propanoic acid; Propionic acid; Ethylformic acid; Methylacetic acid; Prozoin; Propkorn; Propcorn; Adofeed; Luprosil; Ethanecarboxylic acid; Carboxyethane; Pseudoacetic acid; Metacetonic acid; Antischim B; MonoProp; Gumisan)

2H2O + C2H5CN → NH3 + C2H5COOH

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 HCl + NaOH → H2O + NaCl 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 C + O2 → CO2 Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3

Phương trình để tạo ra chất C2H5COONa (Natri propionat) (Mycoban[Sodium salt]; Propionic acid sodium; Ocuseptine; Napropion; Mycoban; Impedex; Propanoic acid sodium salt; Propionic acid sodium salt; Sodium propionate)

Na + C2H5COOH → H2 + C2H5COONa NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa NaOH + C2H5COOCH=CH2 → CH3CHO + C2H5COONa

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:01:52pm