Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3, Ba(OH)2 ra H2O, Na2CO3, BaCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) , Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước) , Na2CO3 (natri cacbonat) , BaCO3 (Bari cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng vói Ba(OH)2 (Bari hidroxit) tạo thành H2O (nước) BaCO3 (Bari cacbonat)

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (sodium bicarbonate)

Na2CO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + NaHCO3 2H2O + NaCrO2 + CO2 → NaHCO3 + Cr(OH)3 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3

Phương trình để tạo ra chất Ba(OH)2 (Bari hidroxit) (barium hydroxide)

BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2 BaO + H2O → Ba(OH)2 2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 HCl + NaOH → H2O + NaCl

Phương trình để tạo ra chất Na2CO3 (natri cacbonat) (sodium carbonate)

C + 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3 (NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3 2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất BaCO3 (Bari cacbonat) (barium carbonate)

BaO + CO2 → BaCO3 Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3 Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:15:44am