Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KClO3, P ra KCl, P2O5

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KClO3 (kali clorat) , P (photpho) ra KCl (kali clorua) , P2O5 (diphotpho penta oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

5KClO3 + 6P5KCl + 3P2O5

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + P => KCl + P2O5  

Phương trình số #2

5KClO3 + 6P5KCl + 3P2O5

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + P => KCl + P2O5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:58:45pm