Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Hg, I2 ra HgI2, Hg2I2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Hg (thủy ngân) , I2 (Iot) ra HgI2 (Thủy ngân(II) iodua) , Hg2I2 (Thủy ngân(I) iodua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Hg (thủy ngân) tác dụng vói I2 (Iot) tạo thành HgI2 (Thủy ngân(II) iodua) ,trong điều kiện dung môi etanol

Phương trình để tạo ra chất Hg (thủy ngân) (mercury)

2HgO → 2Hg + O2 Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 + O2 2Al + 3Hg(CH3COO)2 → 3Hg + 2Al(CH3COO)3

Phương trình để tạo ra chất I2 (Iot) (iodine)

Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr 2H2SO4 + MnO2 + 2NaI → 2H2O + I2 + MnSO4 + Na2SO4

Phương trình để tạo ra chất HgI2 (Thủy ngân(II) iodua) (Mercuric iodide; Mercury(II) iodide; Red mercury iodide; Mercury(II) diiodide; Mercury iodide; Mer-Kil)

K2[HgI4] → 2KI + HgI2 Hg2I2 → Hg + HgI2 H2O + HgO + 2I2 → HgI2 + 2HIO

Phương trình để tạo ra chất Hg2I2 (Thủy ngân(I) iodua) (Mercury(I) iodide; Mercurous iodide; Dimercury(I) diiodide; Iodomercurio(II)mercury(II) iodide)

3Hg + 2I2 → HgI2 + Hg2I2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:25:53pm