Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ AgI, KCN ra KI, KAg(CN)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ AgI (Bạc iotua) , KCN (Kali Xyanua) ra KI (kali iodua) , KAg(CN)2 (Potassium dicyanoargentate(I)) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho AgI (Bạc iotua) tác dụng vói KCN (Kali Xyanua) tạo thành KI (kali iodua)

Phương trình để tạo ra chất AgI (Bạc iotua) (silver iodide)

AgNO3 + NaI → NaNO3 + AgI 2Ag + I2 → 2AgI AgNO3 + I2 → AgI + INO3

Phương trình để tạo ra chất KCN (Kali Xyanua) (potassium cyanide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4C + K2CO3 + N2 → 3CO + 2KCN 6K3[Fe(CN)6] → N2 + 18KCN + 2Fe3C + 8C2N2

Phương trình để tạo ra chất KI (kali iodua) (potassium iodide)

I2 + 2K → 2KI K2[HgI4] → 2KI + HgI2 2KOH + ZnI2 → 2KI + Zn(OH)2

Phương trình để tạo ra chất KAg(CN)2 (Potassium dicyanoargentate(I)) (Potassium dicyanoargentate(I))

Ag2S + 4KCN → K2S + 2KAg(CN)2 AgNO3 + 2KCN → KNO3 + KAg(CN)2 AgBr + 2KCN → KBr + KAg(CN)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 06:20:52pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(