Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ZnCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế ZnCl2 (Kẽm clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + Zn → ZnCl2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Zn => ZnCl2  

Phương trình số #3

FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Zn => Fe + ZnCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2Zn + SiCl4Si + 2ZnCl2

Nhiệt độ: 950°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + SiCl4 => Si + ZnCl2  

Phương trình số #5

2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + ZnS => H2S + ZnCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Zn + CrCl3ZnCl2 + 2CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CrCl3 => ZnCl2 + CrCl2  

Phương trình số #7

Zn + FeCl3FeCl2 + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + FeCl3 => FeCl2 + ZnCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

Zn + CuCl2Cu + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuCl2 => Cu + ZnCl2  

Phương trình số #9

2Zn + 2FeCl32Fe + FeCl2 + 2ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + FeCl3 => Fe + FeCl2 + ZnCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

4HCl + Zn + 2TiOCl22H2O + ZnCl2 + 2TiCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn + TiOCl2 => H2O + ZnCl2 + TiCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:55:36pm