Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaHSO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaHSO3 (Natri bisulfit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + Na2CO3 + 2SO22NaHSO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 + SO2 => NaHSO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + Na2S2O52NaHSO3

Nhiệt độ: > 80

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2S2O5 => NaHSO3  

Phương trình số #5

H2O + O2 + Na2S2O4NaHSO3 + NaHSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + O2 + Na2S2O4 => NaHSO3 + NaHSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + Na2SO3 + SO22NaHSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2SO3 + SO2 => NaHSO3  

Phương trình số #7

NaHCO3 + SO2NaHSO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + SO2 => NaHSO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

H2O + 2Na2S2O4Na2S2O3 + 2NaHSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2S2O4 => Na2S2O3 + NaHSO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:20:41am