Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế KClO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế KClO (Kali hypoclorit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH => H2O + KCl + KClO  

Phương trình số #3

KOH + HClO4H2O + KClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + HClO4 => H2O + KClO  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + K2CO3KCl + KClO + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + K2CO3 => KCl + KClO + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:42:15am