Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế F2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế F2 (flo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

KF → F2 + K

Điều kiện khác: điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KF => F2 + K  

Phương trình số #2

2HF → F2 + H2

Xúc tác: KF

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HF => F2 + H2  

Phương trình số #3

XeF6F2 + XeF4

Nhiệt độ: > 76

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình XeF6 => F2 + XeF4  

Advertisement

Phương trình số #4

IF7F2 + IF5

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình IF7 => F2 + IF5  

Phương trình số #5

2IF55F2 + I2

Nhiệt độ: > 400

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình IF5 => F2 + I2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2IF77F2 + I2

Nhiệt độ: 530°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình IF7 => F2 + I2  

Phương trình số #7

XeF2F2 + Xe

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình XeF2 => F2 + Xe  

Advertisement

Phương trình số #8

SbF5F2 + SbF3

Nhiệt độ: > 400

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SbF5 => F2 + SbF3  

Phương trình số #9

BiF5F2 + BiF3

Nhiệt độ: 725-800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BiF5 => F2 + BiF3  

Advertisement

Phương trình số #10

2ClF3Cl2 + 3F2

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ClF3 => Cl2 + F2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 07:49:29pm