Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CuS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CuS (Đồng sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cu + S → CuS

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Dung môi: CS2 lỏng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + S => CuS  

Phương trình số #2

Cu + H2S + O2CuS + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2S + O2 => CuS + H2O  

Phương trình số #3

H2S + CuSO4CuS + H2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CuSO4 => CuS + H2SO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Na2S + CuSO4CuS + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + CuSO4 => CuS + Na2SO4  

Phương trình số #5

(NH4)2S + CuSO4(NH4)2SO4 + CuS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2S + CuSO4 => (NH4)2SO4 + CuS  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + H2S => CuS + HNO3  

Phương trình số #7

Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + K2S => CuS + KNO3  

Advertisement

Phương trình số #8

Cu2S + CuCl2CuS + 2CuCl

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu2S + CuCl2 => CuS + CuCl  

Phương trình số #9

Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + Na2S => CuS + NaNO3  

Advertisement

Phương trình số #10

Cu(OH)2 + H2S → CuS + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + H2S => CuS + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:19:13am