Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cr2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cr2O3 (Crom(III) oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2NH3 + 2CrO33H2O + N2 + Cr2O3

Điều kiện khác: NH3 bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + CrO3 => H2O + N2 + Cr2O3  

Phương trình số #2

2(NH4)2CrO45H2O + N2 + 2NH3 + Cr2O3

Điều kiện khác: khi đun nhanh, bị phân hủy và bốc cháy.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CrO4 => H2O + N2 + NH3 + Cr2O3  

Phương trình số #3

O2 + 4CrO → 2Cr2O3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CrO => Cr2O3  

Advertisement

Phương trình số #4

(NH4)2Cr2O74H2O + N2 + Cr2O3

Nhiệt độ: 168-185°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2Cr2O7 => H2O + N2 + Cr2O3  

Phương trình số #5

O2 + 4Cr(OH)24H2O + 2Cr2O3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Cr(OH)2 => H2O + Cr2O3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

K2Cr2O7 + S → Cr2O3 + K2SO4

Nhiệt độ: 800-1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2Cr2O7 + S => Cr2O3 + K2SO4  

Phương trình số #7

C + 2K2Cr2O72K2CO3 + 2Cr2O3 + CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + K2Cr2O7 => K2CO3 + Cr2O3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

5K2Cr2O7 + 6P → 5K2O + 3P2O5 + 5Cr2O3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2Cr2O7 + P => K2O + P2O5 + Cr2O3  

Phương trình số #9

2C + Na2Cr2O72CO + Na2CO3 + Cr2O3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Na2Cr2O7 => CO + Na2CO3 + Cr2O3  

Advertisement

Phương trình số #10

3S + 4CrO33SO2 + 2Cr2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + CrO3 => SO2 + Cr2O3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:51:32pm